fbpx

Rule användarvillkor

Woocommerce integration

Användarvillkor

Genom att logga in i Rule (”Tjänsten”) som erbjuds av Rule Communication – Nordic AB (”RC”) godkänner du (”Kunden”) följande användarvillkor (”Villkoren”): 

Tjänsten får inte användas för att skicka oönskade emails, så kallade spamutskick. Läs mer under Anti-Spam. Genom att godkänna Villkoren samtycker Kunden att innevarande villkor, inklusive policyn mot spam, reglerar förhållandet mellan Kunden och RC.

Kunden samtycker dessutom till behandling av personuppgifter enligt RCs Personuppgiftsbiträdesavtal.

Drift

Driften är ämnad för Tjänsten. RC ansvarar för att Tjänsten installeras och underhålls korrekt. Med underhåll menas backup av systemfiler, databasinformation samt att kringliggande mjukvara och hårdvara är optimerad för Tjänsten med Internetuppkoppling. 

RC har rätt att samla in Kunders trafik eller data i syfte att upprätthålla och kontinuerligt förbättra driften av Tjänsten. 

RC förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande begränsa eller inskränka tillgången till Tjänsten eller omfånget av de erbjudanden som ingår i Tjänsten, i de fall RC anser att en sådan begränsning är nödvändig med hänsyn till drift- och/eller säkerhetsmässiga omständigheter. 

Avtalstid

Licensen löper enligt den avtalade licensperioden, räknat från det datum då Tjänsten är installerad och kan användas av kunden. Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av sex månader,  på aktuell abonnemangsplan. Uppsägningen skall göras skriftligen per brev. Kunden betalar sitt abonnemang i förskott, första gången i samband med godkännande av innevarande Avtalsvillkor och tecknande av Abonnemang. Redan inbetalda abonnemangsavgifter återbetalas inte.

Abonnemang

Kundens abonnemang baseras på antalet aktiva medlemmar räknat på totala antalet unika kontakter i kundens samtliga konton. Om kunden överskrider abonnemangsnivån eller brukar tjänsten på ett osedvanligt sätt kommer abonnemanget automatiskt uppgraderas till en högre nivå.

Kundens ansvar

Kund skall skriftligen meddela RC vid ändring av faktureringsadress. Kund är själv ansvarig för den information Kund gör tillgänglig på Internet. Kunden ansvarar för innehållet i Kundens korrespondens, innehållet på Kundens hemsidor eller andra aktiviteter som Kunden utför på Internet. Kund är ansvarig för att hålla god IT-säkerhet.

RCs ansvar

RC ansvarar för driften av Tjänsten. RC åtar sig inget ansvar för obehörigas övervakning eller insamling av eller tillgång till Kundens trafik eller data. RC åtar sig inget ansvar för eventuell ekonomisk skada som kan härledas till brister i Tjänsten.

Avstängning av abonnemang och otillbörlig användning

RC har rätt att stänga av abonnemang om Kunden trots påminnelse inte betalat fakturan inom angiven tid. RC har rätt att omedelbart stänga av abonnemang utan återbetalningsskyldighet om Kunden utnyttjar abonnemanget på otillbörligt sätt. Spridande av information som bryter mot svensk lagstiftning, som barnpornografi, förtal eller yttranden som kan ses som hets mot folkgrupp, är exempel på otillbörligt användande.

Force majeure

RC är inte ansvarigt för olägenhet, skada eller förlust orsakad av omständighet utanför RCs kontroll. Exempel på omständighet utanför RCs kontroll är – utan att utgöra en fullständig förteckning – arbetskonflikt, strömavbrott, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk eller liknande omständighet, eventuella strömavbrott, störningar hos ansvariga av webbhotell/server där RCs system ligger och förseningar p g a Internetanslutna nät etc.

Tvist

Tvister angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligt avgöras enligt svensk lag.

Ägande

RC innehar upphovsrätt för all hårdvara samt källkod för Tjänsten, Kund äger sitt innehåll i Tjänsten. Går Kunden i konkurs eller får förhinder att betala fakturan, överförs innehållet i tjänsten till RC. Går RC i konkurs överförs Tjänsten till Kund om inte andra åtgärder kan vidtas för att upprätthålla full funktionalitet för Tjänsten.

Explore Rule Free, without even having to register a debit card.

Discover how you, with the help of Rule and smart communication, can drive growth through increased engagement. 

 

  • Pre-made templates and free emails
  • Try our features in your own pace
  • No lock-in period or hidden extra fees

Kom igång och använd Rule Free helt gratis, på obegränsad tid.

Upptäck hur du med hjälp av Rule och smart kommunikation, kan driva tillväxt genom ökat engagemang. 

 

  • Färdiga mallar och gratis mailutskick
  • Utforska alla våra funktioner i lugn och ro
  • Ingen bindningstid eller dolda extraavgifter

Få en kostnadsfri demo av Rule

Upptäck hur du kan öka digitalt engagemang och tillväxt i en personlig genomgång av Rule.